Stefanie Kohl, Yuko Nishio und Marie-Christin Enke